• (32) 666 44 71
  • sosw@rfpn.org

Nasze przedszkole jest przedszkolem niepublicznym, gdzie uczyć i bawić mogą się dzieci niewidome i słabowidzące z dodatkowymi niepełnosprawnościami sprzężonymi,            z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.  Do przedszkola mogą być kierowane dzieci przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne z terenu całego kraju.

 

Jakie dokumenty ?

Wychowankowie przyjmowani są na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

 

Celem przedszkola jest wszechstronna rewalidacja dzieci niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim i z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz umożliwienie dzieciom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych podjęcia aktywności szkolnej w różnych formach edukacji.

 

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, a w szczególności:

  • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
  • odpowiednie warunki do nauki i zabawy, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
  • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programu wychowawczego i programu profilaktyki z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej;
  • wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka dokonywaną nie rzadziej niż dwa razy w roku przez nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem, będącą podstawą opracowania i modyfikowania indywidualnego programu edukacyjnego określającego zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych prowadzonych z dzieckiem, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i możliwościami psychofizycznymi;
  • integrację ze środowiskiem rówieśniczym;
  • przygotowanie do samodzielności.

 

Szczegółowe cele i zadania pracy dydaktyczno - wychowawczej i rewalidacyjnej przedszkola wynikają z zasad pedagogiki specjalnej. Dostosowane są każdorazowo do indywidualnych potrzeb wychowanków, stopnia odchyleń i zaburzeń rozwojowych.

Internat przeznaczony jest dla wychowanków przedszkola, będącymi wychowankami ośrodka kształcących się poza miejscem stałego zamieszkania. Internat zapewnia bezpłatną opiekę całodobową.

Wyżywienie w internacie jest odpłatne. Wysokość odpłatności regulowana jest odrębnymi przepisami.