• (32) 666 44 71
 • sosw@rfpn.org

Gimnazjum jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej kształcącą w cyklu trzyletnim.

Ze względu na poziom funkcjonowania psychofizycznego uczniów istnieje możliwość wydłużenia etapu edukacyjnego o rok, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Dla kogo ?

Gimnazjum przeznaczone jest dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej oraz dodatkowo z niepełnosprawnościami sprzężonymi z  niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, która kierowana jest przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne z terenu całego kraju do kształcenia dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Jakie dokumenty ?

Uczniowie przyjmowani są na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

 

Gimnazjum zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie podstaw programowych.

Priorytetem Szkoły jest wszechstronna rewalidacja dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim i z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły i podjęcia aktywności ponadgimnazjalnej .

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, a w szczególności:

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz przygotowuje do dalszej edukacji,
 • kształtuje odpowiednie postawy wychowawcze i przygotowuje do życia w integracji ze społeczeństwem,
 • rozwija umiejętności współdziałania w zespole i pracy w grupie,
 • otacza opieką i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczniom podczas zajęć odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły,
 • udziela pomocy rodzicom i prawnym opiekunom w wypełnianiu przez nich funkcji wychowawczo-opiekuńczych,
 • zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną
 • organizuje w miarę możliwości pomoc dla uczniów, którzy wymagają dodatkowych zajęć specjalistycznych,
 • zapewnia odpowiednie warunki do nauki i nauczania,
 • pomaga w rozwoju indywidualnych zdolności oraz zainteresowań.
 • Szczegółowe cele i zadania pracy dydaktyczno - wychowawczej i rewalidacyjnej Gimnazjum wynikają z zasad pedagogiki specjalnej. Dostosowane są każdorazowo do indywidualnych potrzeb uczniów, stopnia odchyleń i zaburzeń rozwojowych.

 

Internat przeznaczony jest dla uczniów Ośrodka kształcących się poza miejscem stałego zamieszkania.

Internat zapewnia opiekę całodobową.

Wyżywienie w internacie jest odpłatne. Wysokość odpłatności regulowana jest odrębnymi przepisami.