• (32) 666 44 71
  • sosw@rfpn.org

Szkoła jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej kształcącą w cyklu ośmioletnim.

Ze względu na poziom funkcjonowania psychofizycznego uczniów istnieje możliwość wydłużenia etapu edukacyjnego o rok, zgodnie z odrębnymi przepisami. Szkoła przeznaczona jest dzieci niewidomych i słabowidzących oraz dodatkowo  z niepełnosprawnościami sprzężonymi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Dzieci kierowane są przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne z terenu całego kraju do kształcenia dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Jakie dokumenty ?

Uczniowie przyjmowani są na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

 

Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie podstaw programowych. Priorytetem Szkoły jest wszechstronna rewalidacja dzieci niewidomych  i słabowidzących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim i z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły i podjęcia aktywności gimnazjalnej
w różnych formach edukacji.

 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, a w szczególności:

  • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz przygotowuje do dalszej edukacji,
  • kształtuje odpowiednie postawy wychowawcze i przygotowuje do życia w integracji ze społeczeństwem,
  • rozwija umiejętności współdziałania w zespole i pracy w grupie,
  • otacza opieką i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczniom podczas zajęć odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły,
  • udziela pomocy rodzicom i prawnym opiekunom w wypełnianiu przez nich funkcji wychowawczo-opiekuńczych,
  • zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną
  • organizuje w miarę możliwości pomoc dla uczniów, którzy wymagają dodatkowych zajęć specjalistycznych,
  • zapewnia odpowiednie warunki do nauki i nauczania,
  • pomaga w rozwoju indywidualnych zdolności oraz zainteresowań.

Szczegółowe cele i zadania pracy dydaktyczno - wychowawczej i rewalidacyjnej Szkoły wynikają z zasad pedagogiki specjalnej. Dostosowane są każdorazowo do indywidualnych potrzeb uczniów, stopnia odchyleń i zaburzeń rozwojowych.

 

Internat przeznaczony jest dla uczniów Ośrodka kształcących się poza miejscem stałego zamieszkania.

Internat zapewnia opiekę całodobową.

Wyżywienie w internacie jest odpłatne. Wysokość odpłatności regulowana jest odrębnymi przepisami.