• (32) 666 44 71
  • sosw@rfpn.org

Projekt "Nie widzieć barier" realizowany jest w gminie Zbrosławice na rzecz 125 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług społecznych poprzez utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Ziemięcicach, wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami usługami świadczonymi w społeczności lokalnej, trzech klubów seniora w Czekanowie, Przezchlebiu i Wieszowej oraz zapewnienie usług streetworkerów na terenie wszystkich sołectw Zbrosławic, w odpowiedzi na opracowaną partycypacyjną diagnozę obszaru gminy. 

Projekt realizowany w partnerstwie od 01.09.2017 do 30.06.2019